Điều chỉnh đau Vai gáy Cổ gáy

Bài giảng THẬP CHỈ ĐẠO TCLT - Điều chỉnh đau Vai gáy Cổ gáy

Bài giảng THẬP CHỈ LIÊN TÂM - Điều chỉnh đau Vai gáy Cổ gáyGiảng viên Dư Quang Châu - Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Giảng viên Dư Quang Châu - Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Link youtube: https://www.youtube.com/embed/_JynYyZsHA0

15.01.2016
Просмотров (242)


Зарегистрированный
Анонимно